תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש מדיניות פרטיות ותקנון אתר חברת "השוק של רועי בע"מ"

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
העסק – חברת "השוק של רועי בע"מ" (להלן: "החברה"), הנמצאת בכתובת: הארז 4 רמת ישי 3004104 .
האתר – אתר האינטרנט בכתובת: www.roimarket.co.il (להלן: "האתר")
המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
יום עסקים :
יום ביצוע ההזמנה – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים; התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

כללי
באמצעות אתר זה ניתן לבצע רכישות של מוצרים, וכן לבצע הזמנה עד לבית הלקוח (להלן: "השירות" ).
עצם השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, ולא תהיה למזמין השירות (להלן: "הלקוח" ) או למי מטעמו טענה ו/או תביעה נגד חברת השוק של רועי ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או חברה הקשורה אליה.
הדברים יחולו אף על המשתמש באתר, גם אם לא ביצע הזמנה בפועל.
החברה תהא רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי ללקוח ולמשתמש באתר, לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
גלישתך או שימושך באתר לאחר ביצוע שינויים כאמור, יעידו על הסכמתך לשינויים אלו.
החברה תהא רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
הרשאים לקנות באתר
כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כדין כרטיס אשראי בתוקף, המכובד בישראל, ובכפוף לכך שנמסרו כל פרטי ההזמנה בהתאם לאמור בתקנון זה, ובהתאם לאזורים בהם ניתן השירות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ללקוח ו/או משתמש מסוים, מכל סיבה שהיא, לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך.
אזור פעילות
יובהר כי המכירה של כל המוצרים נעשית אך ורק בגבולות ישראל.
השירות יינתן באזור עמק יזרעאל בלבד. נכון להיום המכירה תהיה פתוחה: רמת ישי, טבעון, בוסמת טבעון, בית שערים, זרזיר, מנשיה, זבידאת , נהלל, רמת דוד, יפעת, גניגל, מגדל העמק, תמרת, גבעת אלה, כפר החורש, קיבוץ אלונים.
יובהר עוד, כי השירות באתר אפשרי אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידי הלקוח הינה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

שימושים אסורים באתר
ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים:
שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן: "התוכן" ) לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו.
לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על פי כל דין.

תהליך הרכישה והתשלום בגין המוצרים
לקוח המבצע רכישה באמצעות האתר, יבחר את המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש מתוך רשימת המוצרים באתר (להלן: "ההזמנה" ).
הזמנות יתקבלו עד השעה 16:00 בימי העסקים בלבד.
זמן האספקה בהתאם לרשום באתר בזמן ביצוע ההזמנה.
יובהר, סיכום הזמנה משמש כהערכה ראשונית בלבד. סכום חיוב סופי נקבע ומבוצע לאחר שקילה וליקוט המוצרים.
משקל המוצרים מוערך, וייקבע סופית לאחר שקילה (עלולה להיות סטייה סבירה) סכום החיוב הסופי יימצא על גבי החשבונית שמוצמדת להזמנה שתשלח.
עם סיום ההזמנה, יזין הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו. פרטי כרטיס האשראי שהוזנו יישמרו עד לביצוע ההזמנה בפועל על ידי נציגי החברה והעברת המוצרים בקופה. עם העברת המוצרים בקופה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח.
מובהר בזה, כי אבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL, כפי שתחיל ותנהיג בעלת האתר.
בעת מילוי ההזמנה, יוצגו בפני הלקוח מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשריים, אשר יהיו כפופים לתנאי האשראי המקובלים על השוק של רועי.
החברה תהא רשאית להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
התשלום באתר roimarket יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. זאת, בכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט.
בסיום תהליך ההזמנה יקבל הלקוח דואר אלקטרוני ובו פרטי ההזמנה, לרבות מספר הזמנה ייחודי, אשר יהווה אסמכתא.
פרט לעריכת ההזמנה ולפרטי כרטיס האשראי, ימלא הלקוח פרטים נוספים הנחוצים לשם ביצוע המשלוח עד לביתו, כגון: שם, טלפון, כתובת וכיו"ב.
הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שימסור, וכל תקלה שתתרחש בשל מסירת פרטים לקויה (לרבות חלקית) הינו באחריותו בלבד.
הלקוח מתחייב להיות נוכח במען שמסר בהזמנה, על מנת ששליחי והשוק של רועי יוכלו למסור לידיו את המוצרים המוזמנים.
החברה תהא רשאית למסור את המוצרים לידי מי שיהיה נוכח במקום או להשאירם בסמוך לדלת במידה והלקוח לא יהיה נוכח בעת אספקת ההזמנה.
יובהר, כי במקרה בו ההזמנה לא נמסרת במקום ללקוח ומשכך מושארת בסמוך לדלת הלקוח, האחריות על טריות המוצרים ומועד תפוגתם תחול על הלקוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, שבר, קלקול, נזק וכיו"ב, שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת. כמו כן, הלקוח לא יוכל לבוא בטענות ו/או תביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, ויחויב במלוא סכום ההזמנה והמשלוח.
מינימום הזמנה אשר תזכה את הלקוח באפשרות השימוש בשירות, הוא בסך 100 ₪, ודמי המשלוח בהם יחויב הלקוח הם בסך 10-50 ₪ ע"פ הכתובת למשלוח ללא קשר לגודל המשלוח.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום המינימום להזמנה ואת דמי המשלוח מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
המוצרים אשר יסופקו ללקוח ייארזו בהתאם למדיניות האריזה הנהוגה בחברה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה בנוגע לאריזה.
מילוי הזמנה באתר יהיה אפשרי בימי העסקים עד השעה 16:00. למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו או מכל סיבה אחרת.
החברה תהא רשאית לשנות ולעדכן את שעות הפעילות של השירות, מועדי ההזמנות ומועדי האספקה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.
על אף האמור בתקנון זה, יובהר, כי עלולים לחול שינויים או חריגות במועדי האספקה ובשעות הפעילות, ולא יהיה בדבר כדי להקים לשוק של רועי אחריות.
יובהר עוד, כי אי עמידת השוק של רועי במועד האספקה המבוקש לא תפטור את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין ההזמנה.
המוצרים
באתר נמכרים מוצרי מזון ומצרכים אחרים אשר משווקים על ידי השוק של רועי, והכל כפי שמופיע ברשימות המוצרים באתר.
החברה אינה מחויבת לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, ואף תהיה רשאית להוסיף ו/או להחליף ו/או לשנות את היצע המוצרים המוצגים באתר, זאת מבלי ליתן על כך הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הטובה ביותר. השוק של רועי לא תהא אחראית לפער בין נראות המוצר המבוקש באתר לבין המוצר בפועל.
חברת השוק של רועי תהא רשאית לספק ללקוח תחליפים למוצרים חסרים בתיאום עם הלקוח.
החברה אינה אחראית בשום דרך לחוסר כזה או אחר במוצר שנבחר בהזמנה של הלקוח.
יובהר, כי לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של השוק של רועי.
במסגרת ההזמנה (או מספר הזמנות) רשאי יהיה הלקוח להזמין אך ורק כמות סבירה של מוצרים, ולא תאושר רכישה של מוצרים בסיטונאות. סבירות הכמות הינה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הערות למוצר
הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר.
יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
החזרת מוצרים
על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן לחשבונית והן להזמנה שתימסר לו בעת האספקה על ידי השליח.
במקרה של אי התאמה בין המוצרים בהזמנה לבין המוצרים שסופקו בפועל, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון לעניין המוצרים שסופקו, באחריות הלקוח ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות בתוך 12 שעות ממועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההחלפה ו/או ההשלמה ו/או ההחזרה של המוצרים, ובהתאם לכך את החיוב ו/או הזיכוי הכספי ללקוח, לפי העניין ולפי כל דין.
בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.
ביטול / שינוי הזמנה
שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי הלקוח תתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה כל מאמץ לאפשר זאת כמתבקש על ידי הלקוח.
הלקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 2 שעות לאחר הזנת ההזמנה ובכפוף לעובדה שההזמנה טרם יצאה למשלוח.
לאחר שסופקה ההזמנה לביתו של הלקוח, לא יהיה ניתן לשנותה ו/או לבטלה.
ביטול ו/או שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני, בשעות פעילותו.
יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות השוק של רועי כפי שתהא מעת לעת.
שירות לקוחות
שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות בימים א'-ה' בשעות 09:00 עד 17.00.
ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות מספר טלפון 04-8457775 או בדואר אלקטרוני בכתובת roeimarketltd@gmail.com
זמינות ואחריות
החברה עושה מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת.
האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על ידי צדדים ו/או משתמשים אחרים.
למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג מידע מדויק ומהימן באתר, החברה לא תהיה אחראית לזמינות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר ו/או הוראות ו/או המלצות, בין אם באמצעות מלל, שמע או קטעי וידאו. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הפועלים בשמה אינם אחראים כלפיך לכל שינוי, הפסקה זמנית ו/או הפסקה לצמיתות של האתר.
החברה לא תהא אחראית ו/או מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או סעד בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.
החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכד'.
אבטחת מידע
פרטי המידע האישי אשר יהיו ברשות החברה ישמרו בצורה מאובטחת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981.
החברה נעזרת באמצעי אבטחה כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו.
לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
הדין החל
השימוש באתר אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין והחברה או מי מטעמה בשום אופן.
על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי.
בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו.
יצירת קשר
מנהל סניף אינטרנט- שרית
שירות לקוחות- טלפון 04-8457775 או בדואר אלקטרוני בכתובת roeimarketltd@gmail.com
כתובת: רחוב הארז 4
טל': 04-8457775
אימייל: roeimarketltd@gmail.com
פקס: 04-8457774


כבר נרשמת?

כיף שחזרת!

קטגוריות